Harmonogram
Lp.Etapy rekrutacjiTermin
HARMONOGRAM REKRUTACJI - ROK AKADEMICKI 2024/2025
1
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA KIERUNEK LEKARSKI
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM
ROK AKADEMICKI 2024/2025 - NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY
rejestracja on-line
06.05.2024 r. - 15.07.2024 r.
test z języka polskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia  prowadzone w języku polskim, których językiem ojczystym nie jest język polski, z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat potwierdzający znajomość  języka polskiego na poziomie B2
22.07.2024 r.
8:30-9:30
egzamin wstępny z biologii oraz chemii w języku polskim -  dotyczy cudzoziemców lub kandydatów na studia ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji, którzy na swoim świadectwie nie posiadają ocen z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym, będących podstawą kwalifikacji na studia
22.07.2024 r.
10:00-13:00 biologia | 13:30-16:30 chemia
egzamin wstępny z fizyki oraz matematyki w języku polskim -  dotyczy cudzoziemców lub kandydatów na studia ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji, którzy na swoim świadectwie  nie posiadają ocen z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym, będących podstawą kwalifikacji na studia
23.07.2024 r.
9:00-12:00 fizyka| 12:30-15:30 matematyka
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz osób wpisanych na listę rezerwową
25.07.2024 r.
oświadczenie woli studiowania przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia  poprzez okazanie oryginałów dokumentów oraz podpisanie umowy o usługi edukacyjne
26.07.2024 r. – 29.07.2024 r.
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy rezerwowej
31.07.2024 r.
oświadczenie woli studiowania przez kandydatów z listy rezerwowej zakwalifikowanych do przyjęcia na studia  poprzez okazanie oryginałów dokumentów oraz podpisanie umowy o usługi edukacyjne
01.08.2023 r.  – 03.08.2024 r.
Od dnia 16.07.2024 r. istnieje możliwość złożenia podania do Rektora  z prośbą o przyjęcie na studia w wyniku pojawienia się wolnych miejsc.
Wzór podania do Rektora o przyjęcie na studia w wyniku pojawienia się wolnych miejsc do pobrania tutaj od dnia 16.07.2024 r.
Kandydaci na studia z maturą polską: podanie wraz z skanem świadectwa dojrzałości należy złożyć nie później niż do dnia 26.09.2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@akademiaslaska.pl
Kandydaci na studia ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji oraz cudzoziemcy: podanie wraz z skanem zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa wydanego poza polskim systemem edukacji wraz z tłumaczeniem przysięgłym świadectwa na język polski lub angielski (przy czym dokument przetłumaczony na język angielski musi zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza do dnia rozpoczęcia zajęć)i, należy złożyć nie później niż do dnia 26.09.2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@akademiaslaska.pl
 Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne i poprawnie złożone podania
Rektor wydaje decyzję nie wcześniej niż 06.08.2024 r.
Harmonogram rekrutacji może ulec zmianie. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uczelni
_________________________________________________________________________________________________________
2
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA KIERUNKI
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM
 PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE,
ARCHITEKTURA WNĘTRZ, ARCHITEKTURA,
WZORNICTWO, GRAFIKA, BUDOWNICTWO,
MECHATRONIKA, INFORMATYKA,
ZARZĄDZANIE
ROK AKADEMICKI 2024/2025 - NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY
rejestracja on-line
06.05.2024 r. - 30.09.2024 r.
test z języka polskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia  prowadzone w języku polskim, których językiem ojczystym nie jest język polski, z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat potwierdzający znajomość  języka polskiego na poziomie B2 terminy zostaną podane do wiadomości
rozmowa kwalifikacyjna - dotyczy tylko kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie przed potwierdzeniem woli studiowania
Od dnia 01.10.2024 r. istnieje możliwość złożenia podania do Rektora z prośbą o przyjęcie na wolne miejsca na studia pierwszego stopniajednolite magisterskie. Wzór podania do Rektora o przyjęcie na studia w wyniku pojawienia się wolnych miejsc do pobrania tutaj od dnia 01.10.2024 r.

Kandydaci na studia z maturą polską: podanie wraz z skanem świadectwa dojrzałości należy złożyć nie później niż do dnia 09.10.2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@akademiaslaska.pl

Kandydaci na studia ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji oraz cudzoziemcy: podanie wraz z skanem zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa wydanego poza polskim systemem edukacji wraz z tłumaczeniem przysięgłym świadectwa na język polski lub angielski (przy czym dokument przetłumaczony na język angielski musi zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza do dnia rozpoczęcia zajęć)i, należy złożyć nie później niż do dnia  09.10.2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@akademiaslaska.pl
Od dnia 01.10.2024 r. istnieje możliwość złożenia podania do Rektora z prośbą o przyjęcie na wolne miejsca na studia drugiego stopnia.
Wzór podania do Rektora o przyjęcie na studia w wyniku pojawienia się wolnych miejsc do pobrania tutaj od dnia 01.10.2024 r.

Kandydaci na studia z dyplomem polskim: podanie wraz z skanem dyplomu oraz suplementem do dyplomu należy złożyć nie później niż do dnia 09.10.2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@akademiaslaska.pl

Kandydaci na studia z dyplomem zagranicznym oraz cudzoziemcy: podanie wraz z skanem zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu i suplementu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub angielski (przy czym dokument przetłumaczony na język angielski musi zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza do dnia rozpoczęcia zajęć)i, należy złożyć nie później niż do dnia 09.10.2024 r, wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@akademiaslaska.pl.
Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne i poprawnie złożone podania
Rektor wydaje decyzję nie wcześniej niż 03.10.2024 r.
Harmonogram rekrutacji może ulec zmianie. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uczelni