WARUNKI REKRUTACJI
STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE
I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 

STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM LUB ANGIELSKIM

KIERUNKI: PIELĘGNIARSTWO, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, ARCHITEKTURA, WZORNICTWO, BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GRAFIKA, MECHATRONIKA, INFORMATYKA

Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowani są:

 • na podstawie złożonych dokumentów,
 • bez egzaminów wstępnych,
 • do wyczerpania limitów miejsc,
 • bez limitu wieku kandydatów.

 

ETAPY REKRUTACJI

ETAP 1 REJESTRACJA
ONLINE
 • zarejestruj się w portalu rekrutacyjnym Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
 • aktywuj konto za pomocą linku wysłanego na Twój adres e-mail
 • wypełnij formularz rekrutacyjny
 • aplikuj na wybrany kierunek
ETAP 2 OPŁATA
REKRUTACYJNA
 • dokonaj opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer rachunku przypisany do danych kandydata widoczny po aplikowaniu na dany kierunek w zakładce płatności
ETAP 3 DOKUMENTY
 • załącz fotografię w wersji elektronicznej niezbędną do przygotowania legitymacji studenckiej (rozmiar fotografii po wydruku: 20x25mm w 300 dpi rozmiar w punktach: 236x295 px)
 • załącz skan świadectwa dojrzałości
 • załącz potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjne
ETAP 4 DECYZJA
 • po wykonaniu powyższych czynności (etap 1-3) Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o wpisie na listę studentów
 • oczekuj na zaproszenie do Biura Rekrutacji w wyznaczonym terminie
ETAP 5 PODPISANIE
UMOWY
O USŁUGI
EDUKACYJNE

Zgłoś się w wyznaczonym terminie w Biurze Rekrutacji (Katowice, ul. Rolna 43).
Do podpisania umowy niezbędne będą:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu)
 • dokument tożsamości(do wglądu)
 • 2 fotografie dowodowe biometryczne (format 3,5cm x 4,5cm)
 • osoba przyjęta na kierunek Pielęgniarstwo po podpisaniu umowy otrzymuje skierowanie na badania lekarskie (zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydane przez lekarza medycyny pracy, należy dostarczyć w wyznaczonym przez Uczelnię terminie)

 

WYMAGANE DOKUMENTY - CUDZOZIEMCY

1. ŚWIADECTWO
MATURALNE
 • polskie świadectwo dojrzałości lub innym dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym zgodnie z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości
2. WARUNKI
POBYTU
 • wiza albo karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terenie RP
3. ZNAJOMOŚĆ
JĘZYKA
 • dokument/certyfikat potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - dotyczy kandydatów na studia prowadzonych w języku angielskim, których językiem ojczystym nie jest język angielski
 • dokument/certyfikat potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 dotyczy kandydatów na studia prowadzonych w języku polskim, których językiem ojczystym nie jest język polski
 • w przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów kandydat przystępuje do testu z języka angielskiego lub języka polskiego na poziomie B2 (zgodnie z harmonogramem rekrutacji)
 • wykaz honorowanych dokumentów / certyfikatów przez WST znajdziesz w Uchwale Senatu
4. UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE
 • dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki, lub objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), lub posiadanie potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
5. TŁUMACZENIE
DOKUMENTÓW
 • świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą (poza dyplomem IB i dyplomem
  EB), powinny być opatrzone apostille albo zalegalizowane w kraju ich wydania
 • świadectwa i inne dokumenty sporządzone w innym języku niż polski powinny
  zostać przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie
  powinno zostać poświadczone przez polskiego konsula

 

ETAPY REKRUTACJI – CUDZOZIEMCY

ETAP 1 REJESTRACJA
ONLINE
 • zarejestruj się w portalu rekrutacyjnym Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
 • aktywuj konto za pomocą linku wysłanego na Twój adres e-mail
 • wypełnij formularz rekrutacyjny
 • aplikuj na wybrany kierunek
ETAP 2 OPŁATA
REKRUTACYJNA
 • dokonaj opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer rachunku przypisany do danych kandydata widoczny po aplikowaniu na dany kierunek w zakładce płatności
ETAP 3 DOKUMENTY
 • załącz fotografię w wersji elektronicznej niezbędną do przygotowania legitymacji
  studenckiej (rozmiar fotografii po wydruku: 20x25mm w 300 dpi
  rozmiar w punktach: 236x295 px)
 • załącz skan polskiego świadectwa maturalnego lub inny dokument uzyskany za granicą uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia
 • załącz potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • załącz dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka (w przypadku braku dokumentu kandydat przystępuje do testu)
 • załącz wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terenie RP
 • załącz dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
 • załącz tłumaczenia wszystkich wyżej wymienionych dokumentów
ETAP 4 DECYZJA
 • po wykonaniu powyższych czynności (etap 1-3) Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o wpisie na listę studentów
 • oczekuj na zaproszenie do Biura Rekrutacji w wyznaczonym terminie
ETAP 5 PODPISANIE
UMOWY
O USŁUGI
EDUKACYJNE

Zgłoś się w wyznaczonym terminie w Biurze Rekrutacji (Katowice, ul. Rolna 43).
Do podpisania umowy niezbędne będą:

 • polskie świadectwo maturalne lub inny dokument uzyskany za granicą uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia (do wglądu)
 • wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terenie RP (do wglądu)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • 2 fotografie dowodowe biometryczne (format 3,5cm x 4,5cm)
 • dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego lub angielskiego na poziomie B2 (do wglądu)
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
 • tłumaczenia świadectwa i innych dokumentów na język polski (do wglądu)
 • osoba przyjęta na kierunek Pielęgniarstwo po podpisaniu umowy otrzymuje
  skierowanie na badania lekarskie (zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydane przez lekarza medycyny pracy, należy dostarczyć w wyznaczonym przez Uczelnię terminie)

 

 

 

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE II STOPNIA

 

STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM LUB ANGIELSKIM

KIERUNKI: ARCHITEKTURA WNĘTRZ, ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO

Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowani są:

 • na podstawie złożonych dokumentów,
 • bez egzaminów wstępnych,
 • do wyczerpania limitów miejsc,
 • bez limitu wieku kandydatów

 

ETAPY REKRUTACJI

ETAP 1 REJESTRACJA
ONLINE
 • zarejestruj się w portalu rekrutacyjnym Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
 • aktywuj konto za pomocą linku wysłanego na Twój adres e-mail
 • wypełnij formularz rekrutacyjny
 • aplikuj na wybrany kierunek
ETAP 2 OPŁATA
REKRUTACYJNA
 • dokonaj opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer rachunku przypisany do danych kandydata widoczny po aplikowaniu na dany kierunek w zakładce płatności
ETAP 3 DOKUMENTY
 • załącz dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (jeżeli jeszcze nie posiadasz dyplomu załącz zaświadczenie o ukończeniu studiów, a oryginał dyplomu uzupełnij w terminie 30 dni od otrzymania dokumentu)
 • załącz fotografię w wersji elektronicznej niezbędną do przygotowania legitymacji studenckiej (rozmiar fotografii po wydruku: 20x25mm w 300 dpi rozmiar w punktach: 236x295 px)
 • załącz potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjne
ETAP 4 DECYZJA
 • po wykonaniu powyższych czynności (etap 1-3) Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o wpisie na listę studentów
 • oczekuj na zaproszenie do Biura Rekrutacji w wyznaczonym terminie
ETAP 5 PODPISANIE
UMOWY
O USŁUGI
EDUKACYJNE

Zgłoś się w wyznaczonym terminie w Biurze Rekrutacji (Katowice, ul. Rolna 43).
Do podpisania umowy niezbędne będą:

 • oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenia o ukończeniu studiów (do wglądu)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • 2 fotografie dowodowe biometryczne (format 3,5cm x 4,5cm)

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY - CUDZOZIEMCY

1. DYPLOM
UKOŃCZENIA
STUDIÓW
 • zagraniczny dyplom (oryginał) lub inny dokument ukończenia uczelni
  uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został
  wydany, lub odpis dyplomu studiów wyższych sporządzony przez uczelnię polską,
  która wydała dyplom upoważniający do podjęcia studiów drugiego stopnia
 • suplement dyplomu lub transkrypt ocen
2. WARUNKI
POBYTU
 • wiza albo karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terenie RP
3. ZNAJOMOŚĆ
JĘZYKA
 • dokument/certyfikat potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - dotyczy kandydatów na studia prowadzonych w języku angielskim, których językiem ojczystym nie jest język angielski
 • dokument/certyfikat potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 dotyczy kandydatów na studia prowadzonych w języku polskim, których językiem ojczystym nie jest język polski
 • w przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów kandydat przystępuje do testu z języka angielskiego lub języka polskiego na poziomie B2 (zgodnie z harmonogramem rekrutacji)
 • wykaz honorowanych dokumentów / certyfikatów przez WST znajdziesz w Uchwale Senatu
4. UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE
 • dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki, lub objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), lub posiadanie potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
5. TŁUMACZENIE
DOKUMENTÓW
 • dyplom i inne dokumenty wydane za granicą powinny być opatrzone apostille albo
  zalegalizowane w kraju ich wydania
 • dyplom i inne dokumenty sporządzone w innym języku niż polski powinny zostać
  przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie powinno
  zostać poświadczone przez polskiego konsula

 

 

ETAPY REKRUTACJI – CUDZOZIEMCY

ETAP 1 REJESTRACJA
ONLINE
 • zarejestruj się w portalu rekrutacyjnym Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
 • aktywuj konto za pomocą linku wysłanego na Twój adres e-mail
 • wypełnij formularz rekrutacyjny
 • aplikuj na wybrany kierunek
ETAP 2 OPŁATA
REKRUTACYJNA
 • dokonaj opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer rachunku przypisany do danych kandydata widoczny po aplikowaniu na dany kierunek w zakładce płatności
ETAP 3 DOKUMENTY
 • załącz fotografię w wersji elektronicznej niezbędną do przygotowania legitymacji
  studenckiej (rozmiar fotografii po wydruku: 20x25mm w 300 dpi rozmiar w punktach: 236x295 px)
 • załącz skan dyplomu wraz z suplementem lub transkryptem ocen
 • załącz potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • załącz dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego lub angielskiego na poziomie B2 (w przypadku braku dokumentu kandydat przystępuje do testu)
 • załącz wizę albo kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terenie RP
 • załącz dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
 • załącz tłumaczenia wszystkich wyżej wymienionych dokumentów
ETAP 4 DECYZJA
 • po wykonaniu powyższych czynności (etap 1-3) Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o wpisie na listę studentów
 • oczekuj na zaproszenie do Biura Rekrutacji w wyznaczonym terminie
ETAP 5 PODPISANIE
UMOWY
O USŁUGI
EDUKACYJNE

Zgłoś się w wyznaczonym terminie w Biurze Rekrutacji (Katowice, ul. Rolna 43).
Do podpisania umowy niezbędne będą:

 • dyplom (oryginał) lub inny dokument ukończenia uczelni uprawniający do podjęcia
  studiów drugiego stopnia wraz z suplementem lub transkryptem ocen (do wglądu)
 • wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terenie RP (do wglądu)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • 2 fotografie dowodowe biometryczne (format 3,5cm x 4,5cm)
 • dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego lub angielskiego na poziomie B2 (do wglądu)
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (do wglądu)
 • tłumaczenia świadectwa i innych dokumentów na język polski (do wglądu)

 

 

 

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE
JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 

STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM LUB ANGIELSKIM

KIERUNKI: LEKARSKI

 

Limit przyjęć określony jest na podstawie właściwego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na
kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

 

KANDYDACI POSIADAJĄCY ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI WYDANE PO 2005 ROKU

 

1. Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego będą
kwalifikowani na podstawie punktów, przeliczanych na podstawie wyników z egzaminu maturalnego
z przedmiotów: biologia (przedmiot obowiązkowy) oraz drugiego przedmiotu w następującej kolejności:
chemia, fizyka, matematyka przy zachowaniu hierarchii :

 • egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym
 • egzamin maturalny na poziomie podstawowym

 

2. Komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową kandydatów uporządkowaną w kolejności liczby uzyskanych punktów, według następującej zasady: wynik egzaminu maturalnego z biologii oraz z drugiego przedmiotu w następującej kolejności: chemia, fizyka, matematyka – wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach zgodnie z zasadą:

 • egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym - wynik na świadectwie (1% = 1 punkt kwalifikacyjny);
 • egzamin maturalny na poziomie podstawowym - wynik na świadectwie dzielony przez 2 (1% = 0,5 punktu
  kwalifikacyjnego)

Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 punktów za przedmiot.

3. Kandydaci nieposiadający egzaminu maturalnego z przedmiotu biologia (obowiązkowo) oraz drugiego
przedmiotu: chemii, fizyki, matematyki, przystępują do egzaminu wstępnego na studia odpowiednio:
z biologii obowiązkowo i drugiego przedmiotu - chemii z zakresu poziomu rozszerzonego obowiązującego na
egzaminie maturalnym i będą kwalifikowani na podstawie uzyskanych wyników egzaminu wstępnego

4. Wyniki maturalne osób posiadające zagraniczne świadectwa, wyniki uzyskane przez kandydata, wynikające
z dyplomu EB oraz dyplomu IB zostaną przeliczone na punkty kwalifikacyjne według zasad zawartych w Uchwale
Senatu Wyższej Szkoły Technicznej.

 

 

KANDYDACI POSIADAJĄCY ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI WYDANE DO 2005 ROKU

1. Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości będą kwalifikowani na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości przelicznych na punkty kwalifikacyjne z przedmiotów: biologia pisemna (przedmiot obowiązkowy) oraz drugiego przedmiotu w następującej kolejności: biologia, chemia, fizyka,
matematyka, przy zachowaniu hierarchii: 

 • biologia – egzamin ustny
 • egzamin pisemny
 • egzamin ustny

 

OCENA
NA ŚWIADECTWIE
PUNKTY KWALIFIKACYJNE
WG SKALI OCEN 2-5
DO ROKU 1991

PUNKTY KWALIFIKACYJNE
WG SKALI OCEN 1-6
OD ROKU 1991

celujący - 100
bardzo dobry 100 85
dobry 75 70
dostateczny 40 50
dopuszczający - 30
niedostateczny 0 0

 

 

2. Kandydaci nieposiadający egzaminu maturalnego z przedmiotu biologia (obowiązkowo) oraz drugiego
przedmiotu: chemii, fizyki, matematyki, przystępują do egzaminu wstępnego na studia odpowiednio:
biologii obowiązkowo i drugiego przedmiotu - chemii z zakresu poziomu rozszerzonego obowiązującego na
egzaminie maturalnym i będą kwalifikowani na podstawie uzyskanych wyników egzaminu wstępnego.

 

ETAPY REKRUTACJI

ETAP 1 REJESTRACJA
ONLINE
 • zarejestruj się w portalu rekrutacyjnym Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
 • aktywuj konto za pomocą linku wysłanego na Twój adres e-mail
 • wypełnij formularz rekrutacyjny
 • aplikuj na wybrany kierunek
ETAP 2 OPŁATA
REKRUTACYJNA
 • dokonaj opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer rachunku przypisany do danych kandydata widoczny po aplikowaniu na dany kierunek w zakładce płatności
ETAP 3 DOKUMENTY
 •  załącz fotografię w wersji elektronicznej niezbędną do przygotowania legitymacji
  studenckiej (rozmiar fotografii po wydruku: 20x25mm w 300 dpi
  rozmiar w punktach: 236x295 px)
 • załącz skan świadectwa dojrzałości
 • załącz potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • załącz dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (dotyczy kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim) (w przypadku braku dokumentu kandydat przystępuje do testu, wykaz honorowanych dokumentów/certyfikatów przez WST znajdziesz w Uchwale Senatu)
ETAP 4 DECYZJA
 •  po wykonaniu powyższych czynności (etap 1-3) oczekuj na ogłoszenie listy
  kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz osób wpisanych
  na listę rezerwową
 • jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia zgłoś się w wyznaczonym
  w harmonogramie rekrutacji terminie do Biura Rekrutacji
ETAP 5 PODPISANIE
UMOWY
O USŁUGI
EDUKACYJNE

Zgłoś się w wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji terminie do Biura Rekrutacji
(Katowice, ul. Rolna 43). Do podpisania umowy niezbędne będą:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • 2 fotografie dowodowe biometryczne (format 3,5cm x 4,5cm)
 • potwierdzenie uregulowania opłaty wpisowej
 • dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (dotyczy kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim – do wglądu)
 • osoba przyjęta na kierunek Lekarski po podpisaniu umowy otrzymuje skierowanie na badania lekarskie (zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydane przez lekarza medycyny pracy, należy dostarczyć w wyznaczonym przez Uczelnię terminie

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY - CUDZOZIEMCY

1.

ŚWIADECTWO
MATURALNE

 • polskie świadectwo dojrzałości lub innym dokument uzyskany za granicą,
  uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu
  w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym,
  zgodnie z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny
  odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości
2. WARUNKI
POBYTU
 • wiza albo karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terenie RP
3. ZNAJOMOŚĆ
JĘZYKA
 •  dokument/certyfikat potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - dotyczy kandydatów na studia prowadzonych w języku angielskim, których językiem ojczystym nie jest język angielski
 • w przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów kandydat przystępuje
   o testu z języka angielskiego lub języka polskiego na poziomie B2 (zgodnie z harmonogramem rekrutacji)
 • wykaz honorowanych dokumentów/certyfikatów przez WST znajdziesz w Uchwale Senatu
4. UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE
 • dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki, lub objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), lub posiadanie potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
5. TŁUMACZENIE
DOKUMENTÓW
 • świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą (poza dyplomem IB i dyplomem
  EB), powinny być opatrzone apostille albo zalegalizowane w kraju ich wydania
 • świadectwa i inne dokumenty sporządzone w innym języku niż polski powinny
  zostać przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie
  powinno zostać poświadczone przez polskiego konsula

 

 

ETAPY REKRUTACJI – CUDZOZIEMCY

ETAP 1 REJESTRACJA
ONLINE
 • zarejestruj się w portalu rekrutacyjnym Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
 • aktywuj konto za pomocą linku wysłanego na Twój adres e-mail
 • wypełnij formularz rekrutacyjny
 • aplikuj na wybrany kierunek
ETAP 2 OPŁATA
REKRUTACYJNA
 • dokonaj opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer rachunku przypisany do danych kandydata widoczny po aplikowaniu na dany kierunek w zakładce płatności
ETAP 3 DOKUMENTY
 • załącz fotografię w wersji elektronicznej niezbędną do przygotowania legitymacji
  studenckiej (rozmiar fotografii po wydruku: 20x25mm w 300 dpi
  rozmiar w punktach: 236x295 px)
 • załącz fotografię w wersji elektronicznej niezbędną do przygotowania legitymacji
  studenckiej (rozmiar fotografii po wydruku: 20x25mm w 300 dpi
  rozmiar w punktach: 236x295 px)
 • załącz skan polskiego świadectwa maturalnego lub inny dokument uzyskany
  za granicą uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia
 • załącz potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • załącz dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego
  lub angielskiego na poziomie B2
 • załącz wizę albo kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu
  na terenie RP
 • załącz dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
 • załącz tłumaczenia wszystkich wyżej wymienionych dokumentów
ETAP 4 DECYZJA
 • po wykonaniu powyższych czynności (etap 1-3) oczekuj na ogłoszenie listy
  kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz osób wpisanych na listę
  rezerwową
 • jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia zgłoś się w wyznaczonym
  w harmonogramie rekrutacji terminie do Biura Rekrutacji
ETAP 5 PODPISANIE
UMOWY O
USŁUGI
EDUKACYJNE

Zgłoś się w wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji terminie do Biura Rekrutacji
(Katowice, ul. Rolna 43). Do podpisania umowy niezbędne będą:

 • polskie świadectwo maturalne lub inny dokument uzyskany za granicą uprawniający
  do ubiegania się o przyjęcie na studia (do wglądu)
 • wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terenie RP
  (do wglądu)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • 2 fotografie dowodowe biometryczne (format 3,5cm x 4,5cm)
 • dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego lub angielskiego
  na poziomie B2 (do wglądu)
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (do wglądu)
 • potwierdzenie uregulowania opłaty wpisowej
 • tłumaczenia świadectwa i innych dokumentów na język polski (do wglądu)
 • osoba przyjęta na kierunek Lekarski po podpisaniu umowy otrzymuje skierowanie
  na badania lekarskie (zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku
  przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydane przez lekarza
  medycyny pracy, należy dostarczyć w wyznaczonym przez Uczelnię terminie