Rejestracja

Rejestracja nie zajmie Ci więcej niż 5 minut

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych Studentów

Administrator danych

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Ul. Rolna 43
40-555 Katowice

Cele przetwarzania

prowadzenie ewidencji studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, absolwentów, prowadzenie ewidencji wyników nauczania, informowanie w celach marketingowych

Podstawy prawne przetwarzania

Umowa o usługi edukacyjne - do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit c) Twoja zgoda

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Prawa związane z przetwarzaniem danych

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

• inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wyższa Szkoła Techniczna z siedzibą w Katowicach przy ul. Rolnej 43, Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
 • przez e-mail: wst@wst.com.pl
 • telefonicznie: (32) 60 72 400

 1. Inspektor ochrony danych

Uczelnia wyznaczyła inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
 • przez e-mail: dagmara.pietluch@gmail.com
 • telefonicznie: 511- 531-482

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Twoje dane osobowe, są przetwarzane w celu :

-

Prowadzenia ewidencji studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, absolwentów

-

prowadzenia ewidencji wyników nauczania

-

w celach marketingowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

-

wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit c);

-

twoja zgoda;

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia nauki oraz przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane :

- naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody– masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.